Stredná škola - edukačný portál, Ing.Peter Margetín

  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
  • default color
  • red color
  • green color
Edukačný portál

"Čo ťa nezabije to ťa zocelí, múdry človek sa učí z každej prehry, nehanbi sa učiť na chybách vlastných"

Home Informatika Finančná gramotnosť Finančná gramotnosť - témy
Finančná gramotnosť - témy
Sobota, 27 September 2014 11:29

Finančná gramotnosť - témy a Slovník základných pojmov Národného štandardu finančnej gramotnosti.

 

 

Finančná gramotnosť

Žiak vie:

1

Úvod do finančnej gramotnosti

Definovať finančnú gramostnosť

1

Peniaze - vznik.

Popísať vývoj peňazí na Slovensku v historickom kontexte.

1

Peniaze - vývoj.

Objasniť význam eura a posúdiť prínosy zavedenia eura pre Slovensko.

1

Peniaze - hodnota.

Vysvetliť podstatu bohatstva a chudoby vo vzťahu k peniazom.

1

Naše príjmy a výdavky - mzda.

Vysvetliť pojmy mzda a  iné príjmy  v rodine (mzda, minimálna mzda, životné minimum,podpora v nezamestnanosti,  štátna sociálna podpora).

1

Naše príjmy a výdavky - zisk.

Definovať zisk (podnikanie, príjmy z podnikania, náklady, výsledok hospodárenia, zisk, strata, majetok, bohatstvo, renta).

1

Naše príjmy a výdavky - štruktúra.

Charakterizovať ľudské potreby, štruktúra výdavkov rodiny, vplyv inflácie na príjmy a výdavky.

1

Riadenie osobných a rodinných financií - plánovanie.

Aplikovať finančné plánovanie, osobné a rodinné financie, bilancia osobného rozpočtu.

1

Riadenie osobných a rodinných financií - rozpočet.

Navrhnúť vyrovnaný rodinný rozpočet. príjmy a výdavky.

1

Riadenie osobných a rodinných financií - šetrenie.

Vysvetliť pojem šetrenie, finančné ciele.

1

Ako fungujú banky - banka.

Vysvetliť základné pojmy z oblasti bankovníctva: banka, finančný trh, riziká, NBS.

1

Ako fungujú banky - úrok a inflácia.

Vysvetliť  základné pojmy z oblasti bankovníctva: sporenie, termínovaný vklad, účet , vkladná knižka, vklad, úrok, inflácia.

1

Ako fungujú banky - bankové produkty.

Vysvetliť pojmy z oblasti bankovníctva: bankové produkty,  úver (spotrebný, hypotekárny), úžera.

1

Môj prvý účet v banke.

Analýzou vybrať správny študentský účet, definovať číslo bankového účtu, výber banky.

1

Môj prvý účet v banke - praktické využitie.

Prakticky vysvetliť využitie bežného účtu, disponibilný zostatok, IBAN, bankový výpis.

1

Môj prvý účet v banke - elektronické bankovníctvo.

Vysvetliť  praktické využitie elektronického bankovníctva, charakterizovať bezpečnosť e-bank.

1

Projekt  finančnej gramotnosti

Aplikovať finančnú gramotnosť v projekte.

 

Slovník základných pojmov Národného štandardu finančnej gramotnosti, stiahnete tu...

 

1.       Akcia - cenný papier, s ktorým sú spojené práva akcionára ako spoločníka podieľať sa na riadení spoločnosti, jej zisku a na likvidačnom zostatku pri zrušení spoločnosti likvidáciou. Patrí do kategórie dlhodobých cenných papierov, vyjadruje podiel majiteľa na majetku konkrétnej spoločnosti.

2.       Americká hypotéka - je úverový produkt zabezpečený nehnuteľnosťou, ktorý sa môže na rozdiel od hypotekárneho úveru použiť na akýkoľvek účel. Výhodou oproti spotrebným úverom je nižšia úroková sadzba.

3.       Anuitné platby, anuitné splátky - sú rovnakými splátkami, platenými v pravidelných intervaloch, najčastejšie mesačne, počas celej doby splatnosti úveru. Anuitná splátka úveru sa skladá z dvoch zložiek, a to zo splátky istiny a úroku. Na začiatku úverového vzťahu najväčší podiel splátky tvorí úrok, na konci naopak istina.

4.        Banka - je finančná inštitúcia, ktorá prijíma vklady a poskytuje úvery. Okrem toho vykonáva ďalšie činnosti. Na výkon všetkých týchto činností má Národnou bankou Slovenska udelené bankové povolenie.

5.       Bankomat (ATM - Automatic Teller Machine) - je zariadenie umožňujúce platobnou kartou vyberať hotovosť. V niektorých bankomatoch však možno aj vkladať hotovosť, uskutočňovať prevod alebo vykonávať platby (napr. dobíjanie kreditu k predplateným kartám mobilného telefónu). Na všetky tieto operácie je nevyhnutné použiť platobnú kartu (debetnú alebo kreditnú) spolu s PIN číslom (pozri pojem PIN).

6.       Bankový ombudsman - je nezávislý orgán zriadený Slovenskou bankovou asociáciou. Jeho  úlohou je monitorovanie a vyhodnocovanie podnetov spotrebiteľov a mimosúdne riešenie  sporov medzi bankami a ich klientmi. Služby bankového ombudsmana sú pre klienta bezplatné.

7.       Bankový prevod - je najčastejšia forma presunu peňazí medzi dvoma účtami. Ide o formu bezhotovostného platobného styku, ktorý uskutoční banka na základe príkazu osoby oprávnenej nakladať s účtom. Osoba oprávnená nakladať s účtom môže vykonať bankový prevod prevodným príkazom na úhradu alebo na inkaso, prostredníctvom platobnej karty alebo iného platobného prostriedku.Druhy príkazov sú: jednorazový príkaz na úhradu, hromadný príkaz na úhradu alebo inkaso, trvalý príkaz na úhradu alebo inkaso.

8.       Bankrot - neschopnosť dlžníka splácať záväzky, úpadok. Je to aj spôsob ochrany dlžníka pred veriteľmi pri neschopnosti splácať záväzky.

9.       Bežný účet - je bankový produkt, prostredníctvom ktorého môže klient vykonávať každodenné bankové operácie. Medzi základné operácie patrí vklad, výber a prevod peňazí na iný účet. Štandardnými službami spojenými s bežným účtom sú trvalé príkazy a inkasá. Za vedenie bežného účtu si obyčajne banka účtuje poplatok.

10.   Bohatstvo - pojem bohatstva je historicky a miestne relatívnou kategóriou, môže to byť stav spoločensky nadpriemerného uspokojovania potrieb alebo súhrn hmotných a nehmotných  statkov, v ktorých je nahromadená zhmotnená ľudská práca.

11.   Bonita - úverová spôsobilosť klienta (schopnosť splácať úver)

12    Cenník, sadzobník poplatkov - dokument, v ktorom sú uvedené poplatky za produkty a služby finančnej inštitúcie.

13     Cenný papier - peniazmi oceniteľné právo na majetkové plnenie alebo majetkový nárok vlastníka cenného papiera voči emitentovi, t. j. tomu, kto cenný papier emitoval (vydal). Na druhej strane predstavuje dlh alebo majetkovú povinnosť emitenta cenného papiera voči vlastníkovi cenného papiera. Môže mať podobu listiny (listinný cenný papier) alebo zápisu na účte (zaknihovaný, t. j. dematerializovaný cenný papier).

14     Číslo bankového účtu - je jedinečná kombinácia písmen, číslic a symbolov, určená na identifikáciu bankového účtu. V slovenských podmienkach sa skladá z troch častí:predčíslie účtu (maximálne 6-miestne číslo), základné číslo účtu (maximálne 10-miestné číslo), identifikačného kódu banky (presne 4-miestne číslo). Predčíslie nemusí byť súčasťou 3čísla bankového účtu. Popísaná skladba čísla účtu je starý formát účtu, ktorý sa od 1.2.2014 zmenil na IBAN v súvislosti s prechodom na systém SEPA. Fyzické osoby však majú výnimku a môžu používať starý formát čísla účtu do 1.2.2016. IBAN (International Bank Account Number) - medzinárodné číslo bankového účtu, používané pri zahraničných transakciách v rámci EÚ, ktoré má rovnakú štruktúru vo všetkých krajinách únie. Prvé dva znaky sú vždy povinné alfabetické a predstavujú kód krajiny. Ďalšie dva znaky sú povinné numerické a predstavujú kontrolné číslice a posledná časť môže obsahovať maximálne do 30 znakov rôzneho charakteru.

15     Čistá mzda (netto) - ak od hrubej mzdy odpočítame poistné na zdravotné a sociálne poistenie, prípadne dôchodkové sporenie, dostaneme čistú mzdu.

16     Čistý majetok - meradlo finančného stavu osoby v danom čase, zodpovedajúce tomu, čo  osoba vlastní (majetok), mínus to, čo osoba dlhuje (záväzky).

17     Daň - je (v slovenskom práve) platba fyzických alebo právnických osôb, ktorá je vynútiteľná,  nenávratná, spravidla neúčelová, zákonom určená a pravidelne sa opakujúca, a ktorú vyberá  štát a orgány miestnej samosprávy v prospech verejných rozpočtov a účelových fondov na úhradu verejných výdavkov vo vopred určenej výške a s presne určeným termínom splatnosti. Dane delíme na priame, nepriame a clá.

18     Darcovstvo – je poskytnutie daru. Dar je súhrn hmotných a nehmotných statkov, ktoré darca dáva a obdarovaný prijíma. Nemusí ísť nevyhnutne o finančný dar, ale napríklad aj o ideu, poznatok alebo výrobok. Proces darovania upravuje darovacia zmluva, pričom darca  nevyžaduje od obdarovaného žiadne priame protiplnenie.

19     Debetná karta - umožňuje okamžitý prístup k vlastným peniazom na bežnom účte. Debetná platobnej karta môže byť vydaná len k bežnému účtu, nemôže teda existovať bez bežného účtu. Pri platbe debetnou kartou v obchode alebo pri výbere z bankomatu používa klient banky vždy iba vlastné peniaze. Najviac môže vybrať peniaze do výšky disponibilného zostatku.

20     Devízový kurz - je výmenný pomer dvoch mien v prípade bezhotovostných operácií (napr. pri platbe kartou v zahraničí sa prevod na domácu menu ─ euro prepočítava devízovým kurzom). Devízový kurz sa líši od valutového kurzu.

21     Devízový účet - je bežný účet vedený v inej mene, ako je domáca mena. Účet vedený v inej mene má obvykle aj iné úročenie.

22     Disponibilný zostatok - suma peňazí na bežnom účte, ktorou môže klient disponovať, teda  ktorú môže použiť na výbery, vklady a prevody. Disponibilný zostatok zahŕňa aj povolené prečerpanie na účte ─ povolený debet.

23     Dividenda - podiel akcionára na zisku spoločnosti, vyplývajúci z vlastníctva akcie spoločnosti. Na vyplatenie dividend nie je právny nárok, podlieha kolektívnemu schváleniu na valnom zhromaždení akcionárov. Môže byť vyplácaná vo forme peňažnej hotovosti alebo aj formou nových akcií. Vyjadruje sa buď pevnou sumou, alebo v percentách z menovitej hodnoty akcie.

24     Dlh - je povinnosť dlžníka niečo plniť veriteľovi, druhému účastníkovi záväzkového právneho vzťahu. Z platného záväzku je dlžník povinný niečo dať, konať, niečoho sa zdržať alebo niečo strpieť a veriteľ je oprávnený to od neho požadovať. Dlhodobý úver - účelová pôžička splatná spolu s úrokom a všetkými ostatnými príslušnými poplatkami k špecifickému dátumu spravidla o viac ako 5 rokov. Ako príklad by sme mohli spomenúť väčšinu hypotekárnych úverov.

25     Dlhopis - cenný papier vydávaný dlžníkom (emitentom), ktorým môže byť štát, banka, podnik, mesto, alebo aj fyzická osoba, ktorá je zapísaná v obchodnom registri. Dlžník (emitent) sa zaväzuje splácať dlžnú sumu a vyplácať výnosy z nej k určitému dátumu.Dlhopis sa označuje aj pojmom obligácia (napr. komunálne obligácie, zamestnanecké obligácie).

26     Elektronické bankovníctvo – je jeden z najmodernejších bankových produktov, ktorý umožňuje klientom banky uskutočňovať určité druhy bankových operácií priamo zo svojho počítača bez toho, aby klient musel navštíviť banku, pričom máte svoje finančné prostriedky 24 hodín denne k dispozícii.

27     Embosovaná platobná karta - je karta, na ktorej povrchu je vystupujúce (reliéfne) písmo s identifikačnými údajmi majiteľa účtu, ako sú meno držiteľa, číslo karty a dátum platnosti karty. Embosovanou platobnou kartou je možné platiť u obchodníkov v zariadeniach (tzv. imprinter), ktoré nie sú on-line spojené so zúčtovacím centrom ako platobný terminál (pozri POS).

28     ePay - po kliknutí, na ikonu e-Pay sa zobrazí už vyplnení platobný príkaz, ktorý stačí iba schváliť. Táto služba umožňuje kupujúcemu platiť prostredníctvom služby Internet Banking. Tovar si môžete objednať a zaplatiť z pohodlia Vášho domova. Výhodou tejto platby je rýchlosť a jednoduchosť spracovania transakcie. Po zadaní platby sa peniaze z účtu poukazujú na účet obchodníka. Nemusíte si už dávať zasielať tovar na dobierku.

29     Etika - súbor morálnych zásad alebo presvedčení, ktorým jednotlivec podriaďuje svoje konanie.

30     Existenčné minimum, životné minimum - úroveň zabezpečujúca najnutnejšie základné životné podmienky. Podľa Čl. 39 ods. 2 Ústavy SR každý, kto je hmotnej núdzi, má právo na takú pomoc, ktorá je nevyhnutná na zabezpečenie základných životných podmienok Základné životné podmienky sú jedno teplé jedlo denne, nevyhnutné ošatenie a prístrešie.

31     Finančná gramotnosť - schopnosť používať poznatky a zručnosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť si celoživotné finančné zabezpečenie.

32     Finančný poradca - osoba poskytujúca klientovi konzultačnú a poradenskú činnosť na základe nestrannej analýzy širšieho počtu produktov, dostupných na finančnom trhu. Finančný poradca musí mať na vykonávanie činnosti povolenie udelené Národnou bankou Slovenska.

33     Finančný trh - systém trhových vzťahov, finančných inštitúcií, nástrojov a operácií, ktoré sprostredkúvajú pohyb dočasne voľných peňažných prostriedkov medzi jeho účastníkmi (veriteľmi a dlžníkmi).

34     Firemná filantropia - považuje sa za jednu z moderných foriem darcovstva, snaží sa riešiť problémy spoločnosti podporou vzdelávania, inovácií a rozvoja schopností ľudí s cieľom ich sebestačnosti.

35     Fixná úroková sadzba - fixná úroková sadzba je úroková sadzba pri úveroch, ktorá sa počas doby fixácie nemení. Obdobie fixácie vzniká na základe dohody medzi klientom a bankou. Fixná úroková miera sa najčastejšie používa pri hypotékach. Doba fixácie býva zvyčajne od 1 do 10 rokov.

36     Fond ochrany vkladov - je zo zákona poverený zabezpečovaním a výkonom činností, súvisiacich s ochranou vkladov fyzických osôb a zákonom vymedzených právnických osôb, uložených v bankách a pobočkách zahraničných bánk, ktoré sú účastníkmi systému ochrany vkladov v Slovenskej republike, a to sú najmä:sústreďovanie finančných príspevkov od bánk a pobočiek zahraničných bánk do Fondu ochrany vkladov a nakladanie s týmito finančnými príspevkami aposkytovanie náhrad za nedostupné vklady v bankách a v pobočkách zahraničných bánk, v rozsahu a za podmienok ustanovených zákonom o ochrane vkladov a všeobecnými podmienkami vyplácania náhrad za zákonom chránené nedostupné 6bankové vklady.V súčasnosti sú vklady v bankách v SR a v ďalších krajinách EÚ chránené jednotne do výšky 100 000 EUR. Z toho dôvodu nie je účastníkom systému ochrany vkladov žiadna pobočka zahraničnej banky.

37     Hrubá mzda (brutto) - je mzda pred odpočítaním daní, zdravotného a sociálneho poistenia a ďalších povinných a dobrovoľných zrážok.

38     Hypotéka - je dlhodobý úver, ktorého účelom je nadobudnutie, výstavba alebo rekonštrukcia  nehnuteľnosti. Podmienkou jeho poskytnutia je zriadenie záložného práva na nehnuteľnosť v prospech banky. Pod hypotékou sa môže rozumieť hypotekárny úver v zmysle zákona o bankách alebo iný úver zaručený nehnuteľnosťou. Takýto úver, na rozdiel od hypotekárneho úveru, môže byť poskytnutý aj do výšky 100 a viac percent hodnoty založenej nehnuteľnosti. Klient si však v tomto prípade nemôže uplatniť nárok na štátnu podporu.

39     Hypotekárny úver - je úver s lehotou splatnosti najmenej 4 roky a najviac 30 rokov. Je zabezpečený záložným právom k tuzemskej nehnuteľnosti, financovaný prostredníctvom vydávania a predaja hypotekárnych záložných listov hypotekárnou bankou, ktoré poskytuje hypotekárna banka na zákonom stanovené účely. Môže byť poskytnutý maximálne do výšky 70 % hodnoty založenej nehnuteľnosti. Klient si v prípade hypotekárneho úveru môže uplatniť nárok na štátnu podporu, ak ju štát poskytuje.

40     Chudoba, hmotná núdza - v Slovenskej republike pojem chudoba nie je legislatívne definovaným pojmom. Za jeho synonymum možno považovať pojem hmotná núdza. Hmotná núdza je stav, keď príjem občana a fyzických osôb, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú, nedosahuje životné minimum, ustanovené osobitným predpisom (zákon o životnom minime) a občan a fyzické osoby, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú, si príjem nemôžu zabezpečiť alebo zvýšiť vlastným pričinením. S chudobou súvisia aj všeobecné pojmy: sociálne minimum a existenčné minimum, ktoré nie sú oficiálne zadefinované a ani legislatívne upravené.

41     Inflácia – dochádza k všeobecnému rastu cien tovarov a služieb, nielen k rastu cien jednotlivých položiek. To znamená, že za jedno euro sa toho dá kúpiť menej ako v minulosti, resp. euro má menšiu hodnotu ako kedysi. Znehodnotenie peňazí, ktorého najčastejším prejavom je celkové zvýšenie cenovej hladiny tovarov a služieb v ekonomike. Opakom je menej bežná deflácia. Rast obeživa v miere presahujúcej množstvo tovaru a služieb na trhu. Výpočet inflácie spotrebiteľských cien v eurozóne uskutočňuje každý mesiac Eurostat. Harmonizovaný index spotrebiteľských cien (Harmonised Index of Consumer Prices – HICP) pokrýva v priemere 700 tovarov a služieb.

42     Inkaso, príkaz na inkaso - je spôsob pravidelnej úhrady za služby, ako sú elektrina, nájomné, plyn, telefón, ktorý sa používa v prípadoch, ak uhrádzaná suma nie je rovnaká. Na vytvorenie inkasného spôsobu platenia je nevyhnutné, aby klient, ktorý je majiteľom účtu, dal svojej banke písomný súhlas na prevod prostriedkov zo svojho účtu, v prospech účtu príjemcu. Ide teda o druh (prevodného) príkazu, ktorý vykonáva banka na pokyn príjemcu, z účtu klienta.

43     Investovanie - činnosť, zameraná na rozloženie (umiestnenie) voľného kapitálu, s cieľom  jeho zhodnotenia. Najčastejšie ide o nákup cenných papierov, ako sú akcie, dlhopisy, podielové listy a nehnuteľnosti, za účelom dosiahnutia zisku po istom čase. S investovaním je spojené riziko straty, preto je potrebné analyzovať a rozložiť riziko (minimalizovať ho), vyhodnotiť výšku možného výnosu (investičná stratégia) a stanoviť trvanie investície (investičný horizont).

44     Istina - je požičaná suma peňazí, z ktorej banka počíta výšku úrokov, a ktorá sa splácaním znižuje.

45     Korupcia – pojem korupcia nie je v slovenskom právnom poriadku presne definovaný prostredníctvom určitej jednotiacej definície, ktorá by vystihovala spoločné znaky všetkých rozličných foriem korupčného správania. Vo všeobecnosti sa korupciou rozumejú protispoločenské a protiprávne javy vo verejnom aj súkromnom sektore, ktoré sú v oblasti trestného práva charakterizované najmä ako prijímanie úplatku, podplácanie a nepriama korupcia. Môže ísť aj o akékoľvek iné správanie osôb (voči osobám), ktorým sú zverené kompetencie vo verejnom alebo súkromnom sektore, ktoré odporuje povinnostiam vyplývajúcich z ich postavenia a smeruje k získaniu nenáležitých výhod.

46     Kreditná karta - je úverový produkt, ktorý umožňuje klientovi čerpať úver, do bankou schválenej výšky úverového limitu. Kreditná karta umožňuje, podobne ako debetná platobná karta, uskutočňovať platby a výbery hotovosti. Na rozdiel od debetnej platobnej karty, klient nemusí mať v banke bežný účet. Majiteľ kreditnej karty môže čerpať úver počas istého obdobia (väčšinou 30 až 50 dní) bezúročne. Po uplynutí bezúročného obdobia musí klient zaplatiť minimálnu splátku (od 5 do 10 % z vyčerpanej sumy) a zostatok úverového limitu môže použiť v ďalšom období.

47     Majetok - predstavuje hmotné i nehmotné prostriedky, ktoré vlastní fyzická osoba alebo právnická osoba a prinášajú jej ekonomický úžitok. Z časového hľadiska môže ísť o dlhodobý majetok alebo krátkodobý majetok.

48     Malus - postih poisteného z dôvodu nepriaznivého škodového priebehu poistenia. Malus sa zvyčajne uskutočňuje formou prirážky na poistnom od poistného obdobia, nasledujúceho po vzniku poistnej udalosti.

49     Mzda - cena práce, obvykle počítaná podľa mzdovej tarify alebo mzdovej sadzby. Vypláca sa v dohodnutých termínoch, spravidla mesačne.

50     Nákup na splátky - plán zakúpenia výrobku s malou alebo nulovou akontáciou, jeho prenajatím až do doby vyplatenia poslednej splátky. V momente vyplatenia poslednej splátky celá vyplatená suma prevyšuje kúpnu cenu výrobku.

51     Neživotné poistenie - je samostatný druh poistenia, ktorý zahŕňa poistenie úrazu, poistenie choroby, hnuteľných a nehnuteľných vecí proti rôznym rizikám, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú inej osobe, poistenie úveru, kaucie a rôznych finančných strát, poistenie právnej ochrany, asistenčné služby a pod.

52     Obchodné podmienky, všeobecné obchodné podmienky - sú dokumentom, ktorý upravuje všetky vzťahy medzi klientom a poskytovateľom finančnej služby a sú spravidla súčasťou zmluvy o finančných službách. Súčasťou obchodných podmienok sú napríklad: definície pojmov, spôsob zriadenia, vedenia, zrušenia bežného účtu, spôsob vykonávania platobného styku, spôsob spoplatňovania poskytovaných služieb, spôsob informovania klienta o zmenách a podobne.

53     OLAF - (z francúzskeho Office européen de Lutte Antifraude/Office de Lutte Anti-Fraude) je Európsky úrad pre boj proti podvodom, ktorého cieľom je chrániť finančné záujmy EÚ, bojovať proti podvodom, korupcii a všetkým ďalším nezákonným aktivitám, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií, prostredníctvom výkonu interných a externých administratívnych vyšetrovaní. Pravidelne a úzko spolupracuje s príslušnými orgánmi členských štátov na účel koordinácie ich činností. OLAF pomáha členským štátom pri ich aktivitách v boji proti podvodom poskytovaním potrebnej pomoci a technického know-how. Prispieva k vypracovávaniu politiky Európskej únie pre boj proti podvodom pri ochrane finančných záujmov EÚ a podniká nevyhnutné kroky na posilnenie príslušných právnych predpisov.

54     Osobný dôchodkový účet - je samostatným účtom sporiteľa, ktorý si sporí prostriedky v systéme starobného dôchodkového sporenia, v tzv. II. pilieri. Na tomto účte sa akumulujú nasporené finančné prostriedky v podobe tzv. dôchodkových jednotiek. Výška nasporenej sumy na osobnom dôchodkovom účte závisí, jednak od množstva odvedených finančných prostriedkov na tento účet a jednak od úspešnosti investičnej stratégie dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

55     p. a. (Per annum) - je skratka používaná v súvislosti s úrokovou sadzbou pri úveroch a vkladoch a znamená „za rok“. Napríklad: pri vkladoch úroková sadzba označená ako 5 % p. a. znamená, že za rok na vklade získate 5 % z vložených peňazí.

56     PIN (Personal Identification Number) - zvyčajne štvormiestne osobné identifikačné číslo viažuce sa k platobnej karte. PIN umožňuje vykonávať transakcie, ako sú napr. platba za tovar v obchode alebo vyber peňazí z bankomatu.

57     Platobná karta - umožňuje majiteľovi vyberať hotovosť (napríklad z bankomatu alebo na pobočke banky) a uhrádzať platby za tovary a služby (pomocou platobného terminálu alebo imprintera). Najrozšírenejším druhom platobných kariet na Slovensku je debetná karta, ktorá je naviazaná na bežný účet a majiteľ karty používa vlastné finančné prostriedky z vlastného účtu. Ďalším druhom je kreditná karta, v prípade ktorej klient čerpá úver z banky.

58     Platobný príkaz - je pokyn klienta, adresovaný banke na uskutočnenie bankového prevodu (pripísania alebo odpísania peňažných prostriedkov). Rozlišujeme príkaz na úhradu a na inkaso.Klient môže vykonať bankový prevod niekoľkými spôsobmi: jednorazovým prevodným príkazom na úhradu,trvalým prevodným príkazom na úhradu, hromadným prevodným príkazom na úhradu, jednorazovým príkazom na inkaso (inkasom), trvalým príkazom na inkaso,prostredníctvom platobnej karty alebo iného platobného prostriedku.Platobný príkaz môže byť podaný v papierovej podobe na pobočke banky alebo elektronicky napr. cez internetbanking.

59     Platobný terminál (POS - Point of Sale) - je elektronické zariadenie v obchodoch, ktoré umožňuje klientovi platiť za tovar a služby bezhotovostne, pomocou platobnej karty. Softvér platobných terminálov je schopný sledovať tržby, zásoby a informácie o zákazníkoch.

60     Podnikateľ - fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vykonáva sústavnú činnosť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku, na základe oprávnenia alebo zo zákona. Podniká na vlastný účet, hospodári s majetkom a nesie podnikateľské riziko.

61     Podplácanie – (§ 332 až 335 Trestného zákona) znamená sľúbiť, ponúknuť alebo poskytnúť určité plnenie majetkovej alebo nemajetkovej povahy zo strany podplácajúcej osoby, na ktoré by inak podplácaná osoba nemala nárok za to, aby podplácajúcej osobe poskytla určité výhody, spočívajúce v porušení svojich povinností vyplývajúcich zo zamestnania, povolania, funkcie alebo postavenia. Ide o tzn. aktívnu korupciu, osoba podpláca.

62     Poistenie súkromné - je organizované ako dobrovoľné (nepovinné), pričom sa v ňom okrem princípu solidarity výrazne uplatňuje aj princíp individuálnosti. Vykonávajú ho komerčné inštitúcie na ziskovom princípe. Výšku poistného, výšku poistného plnenia a ďalšie dôležité podmienky tohto poistenia určuje poistná zmluva. Poistná zmluva - je zmluva, ktorou sa poisťovateľ zaväzuje poistenému poskytnúť poistné plnenie, ak nastane poistná udalosť, v zmluve bližšie určená. Osoba, ktorá s poisťovateľom zmluvu uzavrela (poistník) sa zaväzuje platiť poisťovateľovi dohodnuté poistné.

63     Poistná udalosť - je udalosť, ktorá je bližšie určená v poistnej zmluve a na základe ktorej vzniká právo na vyplatenie poistného plnenia (napr. pri havárii autobusu ─ škodová udalosť) utrpí škodu 5 ľudí (5 poistných udalostí).

64     Poistenie verejné - ide o povinné poistenie, kde okruh poistencov a aj výšku poistného upravuje zákon. Hlavnými druhmi verejného poistenia sú sociálne poistenie realizované Sociálnou poisťovňou a zdravotné poistenie realizované zdravotnými poisťovňami. Verejné poistenie je organizované ako povinné poistenie na princípe solidarity.

65     Poistenie zodpovednosti - je poistenie, pri ktorom má poistený právo, aby poisťovňa za neho zaplatila škodu, ktorú on spôsobil niekomu inému ( napr. pri vytopení susedov).

66     Portfólio - súbor cenných papierov ─ akcií, dlhopisov, podielových listov a nehnuteľností, ktoré investor vlastní.

67     Príjem - v domácnosti sú to peniaze, zarobené zo zamestnania, podnikania alebo z investovania do cenných papierov, výhry a pod. V podnikaní je to suma peňazí, ktoré podnikateľ získava z predaja svojich výrobkov, tovarov alebo služieb. Ide o prírastok peňažných prostriedkov alebo ich ekvivalentov (napr. šeky, peňažné poukážky).

68     Renta - je to pravidelný príjem, plynúci z vlastníctva majetku, ktorý môže byť vo finančnej alebo inej forme.

69     Ročná percentuálna miera nákladov (RPMN) - predstavuje celkové náklady spojené s úverom (napr. spotrebiteľským) alebo pôžičkou. RPMN je číslo vyjadrené v percentách, ktoré spotrebiteľovi umožňuje jednoduché porovnanie spotrebiteľských úverov a pôžičiek v predzmluvnej fáze. Do výpočtu sa zahŕňajú nielen výška úrokovej sadzby, ale aj poplatky, ktoré sú spojené s úverom alebo pôžičkou. Pre spotrebiteľa je najvýhodnejším úverom alebo pôžičkou tá, ktorá má najnižšiu hodnotu RPMN (pri rovnakej sume úveru a dobe, na ktorú je poskytnutý).

70     Rozpočet - plán príjmov a výdavkov na určité obdobie. Môže ísť pritom o rodinný rozpočet, rozpočet obce, štátny rozpočet

71     Rýchle pôžičky - sú to vysoko úročené krátkodobé pôžičky, poskytované špecifickými podnikmi (nebankové subjekty), ktoré prispôsobujú cyklus ich splácania výplatným dňom dlžníka. Túto prax v niektorých štátoch zakazuje zákon.

72     Sadzobník poplatkov banky - je dokument, v ktorom sú uvedené všetky poplatky banky. Cenník, spolu s obchodnými podmienkami banky, sú súčasťou každej zmluvy o poskytovaní bankových produktov a služieb. O cenách musí byť klient informovaný ešte pred podpisom zmluvy. Cenník musí banka zverejňovať na pobočke banky a na internete. O zmenách v cenníku musí byť klient informovaný 15 dní pred zmenou. Spôsob informovania je dohodnutý v zmluve alebo v obchodných podmienkach banky. Banka musí o zmenách informovať aj Národnú banku Slovenska, ktorá vybrané ceny zverejňuje na svojej webovej stránke. Počas trvania zmluvného vzťahu banka môže upraviť ceny. Ak klient nesúhlasí, má právo v súlade s obchodnými podmienkami odstúpiť od zmluvy.

73     Sociálna dávka – dávka v hmotnej núdzi - je to všeobecný pojem, jeho synonymum a v legislatíve ukotvený pojem, je dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi. Hmotná núdza je stav kedy príjem členov domácnosti nedosahuje minimálnu hranicu príjmu (životné minimum) a členovia domácnosti si nevedia alebo nemôžu zabezpečiť alebo zvýšiť príjem. Občanom v hmotnej núdzi sa poskytuje pomoc, a to formou dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi. Môže sa poskytovať v peňažnej forme, vecnej forme alebo kombinovanej forme. Sociálnou dávkou je aj finančný príspevok štátu pre rodiny s nezaopatrenými deťmi a finančný príspevok na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

74     Sociálna podpora (rodinné dávky) - ide o rodinné dávky, financované zo štátneho rozpočtu, rozpočtu obce, prostredníctvom ktorých sa štát alebo obec priamo podieľa na riešení niektorých životných situácií ( najmä narodenie, výživa a výchova dieťaťa). Nárok na rodinné dávky nie je podmienený platením príspevkov, či príjmovými pomermi oprávnených osôb.

75     Sociálna pomoc - predstavuje systém náhradných zdrojov, najčastejšie v situáciách hmotnej núdze najzraniteľnejších skupín obyvateľov. Občan, ktorý je bez príjmu alebo má minimálny príjem, má nárok na pomoc zo strany štátu formu dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke, ktoré sú dočasnou náhradou pracovného príjmu. Občan s ťažkým zdravotným postihnutím má nárok na sociálnu službu alebo kompenzáciu zdravotného postihnutia.

76     Sociálne minimum, životné minimum - za jeho synonymum možno považovať životné minimum. Životné minimum je spoločensky uznaná hranica príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav hmotnej núdze.

77     Sociálne poistenie - je to systém poistení (nemocenské, starobné, invalidné, úrazové, garančný fond, poistenie v nezamestnanosti, rezervný fond). Jeho úlohou je ochrana obyvateľov v rôznych situáciách (ako napr. materstvo, či pracovná neschopnosť), a to najmä pokiaľ ide o následky vo vzťahu k pracovnej sile. Podstata poistného systému vychádza z predchádzajúcej ekonomickej aktivity občanov a ich príjmov. Ide o systém zásluhovosti, ktorý je súčasťou reformy sociálneho poistenia, čo v praxi znamená, že výška poistnej dávky bude adekvátna odvedenej časti (odvodov do poistných fondov) prostriedkov do systému.

78     Sporenie - proces vyčleňovania časti príjmu na použitie v budúcnosti. Úspory sú zdrojom okamžitej hotovosti v prípadoch núdze a zároveň sú určené na plnenie krátkodobých cieľov a investovanie.

79     Spotrebiteľské úvery - sú špecifické typy úveru v zmysle zákona o spotrebiteľských úveroch. Spotrebiteľským úverom je každý úver, poskytnutý na viac ako 3 mesiace, v rozpätí od 200 do 20 000 eur, ktorého účelom nie je zabezpečenie bývania a je splácaný viac ako 4 splátkami. Najčastejšími úvermi, ktoré sa riadia podľa tohto zákona, sú spotrebiteľské úvery od bánk, kreditné karty, lízing, úvery a pôžičky splátkových spoločností.

80     Stavebné sporenie - je účelový, štátom podporovaný produkt stavebných sporiteľní, ktorého cieľom je získať prostriedky na kúpu, výstavbu alebo rekonštrukciu bývania. Stavebné sporenie sa skladá z dvoch fáz. Prvou fázou je sporenie, keď klient ukladá na účet v stavebnej sporiteľni prostriedky, kde sa mu pravidelne pripisujú úroky a štátna prémia. Po splnení podmienok klient môže získať v druhej fáze stavebný úver.

81     Termínovaný vklad – ide o vkladový účet, na ktorom je vopred stanovená doba uloženia peňažných prostriedkov, ktoré sa počas celej doby uloženia peňažných prostriedkov úročia úrokovou sadzbou, ktorá je spravidla výhodnejšia ako úroková sadzba na bežných účtoch.

82     Trvalý platobný príkaz - sa používa pri pravidelných (obvykle mesačných) úhradách, pri ktorých je vopred známa uhrádzaná suma. Majiteľ účtu, pri vytvorení trvalého platobného príkazu, stanoví číslo účtu prijímateľa, výšku sumy, čas platnosti príkazu, periodicitu uhrádzania a dátum splatnosti.

83     Úrok - je cena peňazí za ich poskytnutie na vopred dohodnuté obdobie. Pri vkladoch je to suma, ktorú platí banka klientovi, pri úveroch je to suma, ktorú platí klient banke. Je to tiež suma, ktorú finančné inštitúcie, štát alebo korporácie platia za používanie peňazí investora.

84     Úroková sadzba - je cena peňazí (úverov a vkladov) vyjadrená v percentách, daná ako pomer úroku a vkladu.

85     Úrok z omeškania - je suma, ktorú musí dlžník uhradiť banke v prípade omeškania splátky úveru. Spôsob výpočtu a výška úrokovej sadzby je stanovená v zmluve a vo všeobecných obchodných podmienkach.

86     Úver - je produkt, pri ktorom banka poskytne na isté, vopred stanovené obdobie, určenú sumu peňazí a klient sa zaviaže poskytnuté prostriedky vrátiť a zaplatiť úrok.

87     Úverový register - spravuje informácie o úveroch, o povolenom prečerpaní na účte, vydaných kreditných kartách, podaných žiadostiach o úver klientov v bankách. Každý klient má pravo dozvedieť sa, aké informácie o ňom úverový register vedie. Tieto informácie bývajú spoplatnené. Informácie z úverového registra výrazne znižujú náklady, spojené s hodnotením schopnosti klienta splácať úver.

88     Úžerník - osoba, ktorá požičiava peniaze za neprimerané úroky.

89     Valuta - je cudzia mena v hotovostnej podobe. Valutový kurz je výmenný pomer dvoch mien, v prípade hotovostných operácií – napr. pri zámene peňažných prostriedkov v banke alebo zmenárni.

90     Variabilný symbol - je maximálne 10-miestne číslo, ktoré je spolu s konštantným symbolom, číslom účtu platiteľa a príjemcu, sumou, menou a dátumom splatnosti, súčasťou prevodného príkazu. Vyplnenie variabilného symbolu nie je povinné. Slúži na identifikáciu platby medzi klientmi banky.

91     Veriteľ - je jedna zo zmluvných strán úverového vzťahu, väčšinou banka, ktorá poskytla klientovi ─ dlžníkovi na stanovenú dobu peňažné prostriedky.

92     Vinkulácia - je blokácia peňazí na účte klienta, v prospech banky alebo iného subjektu.

93     Vklad - sú peniaze, vložené na účet klienta.

94     Vkladná knižka - je základný vkladový produkt bánk. Ide o formu cenného papiera, ktorý potvrdzuje, že banka prijala od majiteľa peniaze (vklad). Vkladná knižka môže byť vedená v domácej aj v zahraničnej mene.

95     Výdavky - v domácnosti sú to platby za tovary a služby vrátane stálych výdavkov a premenných nákladov. V podnikaní ide o úbytok peňažných prostriedkov alebo ich ekvivalentov, ktoré súvisia s nákupom dlhodobého a krátkodobého majetku a služieb, potrebných na podnikateľskú činnosť.

96     Základná úroková sadzba - sadzba Európskej centrálnej banky, ktorú Európska centrálna banka stanovuje a zverejňuje pre hlavné refinančné obchody, vykonávané Eurosystémom v rámci Európskeho systému centrálnych bánk. Od tejto sadzby sa odvíjajú všetky úrokové sadzby úverov a vkladov pre klientov.

97     Záruka - písomná záruka, vystavená výrobcom alebo distribútorom, ktorá uvádza podmienky, za akých je možné výrobok vrátiť, vymeniť alebo dostať zaň vrátené peniaze.

98     Zisk - kladný rozdiel medzi celkovými výnosmi (príjmami) a celkovými nákladmi (výdavkami) podniku alebo investície.

99     Zrážky zo mzdy - sumy, ktoré zamestnávateľ odpočíta zamestnancovi z čistej mzdy (napr. exekúcia alebo dobrovoľné splátky úverov).

100  Životné poistenie - samostatný druh poistenia, zahrňujúci poistenie pre prípad smrti, dožitia, poistenie vena, investičné poistenie, kapitálové poistenie. Delí sa na rezervotvorné, pri ktorom má poistený právo na odkupnú hodnotu v prípade skoršieho zániku, a na rizikové, pri ktorom sa odkupná hodnota netvorí.

 

Zdroj: Slovník základných pojmov Národného štandardu finančnej gramotnosti verzia 1.1, http://www.minedu.sk/data/att/6630.pdf